Ngày đăng: 23/02/2016

Ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng lý thành lập

Ngày đăng: 23/02/2016

Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Ngày đăng: 23/02/2016

Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

Ngày đăng: 23/02/2016

Ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày đăng: 23/02/2016

Hướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Ngày đăng: 23/02/2016

Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Ngày đăng: 23/02/2016

Phê duyệt Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020

Ngày đăng: 23/02/2016

Quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ngày đăng: 23/02/2016

Triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Ngày đăng: 23/02/2016

Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

Ngày đăng: 23/02/2016

Tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Ngày đăng: 23/02/2016

Đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Ngày đăng: 22/02/2016

Nghị định của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp

Ngày đăng: 22/02/2016

Công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước

Ngày đăng: 22/02/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Ngày đăng: 22/02/2016

Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày đăng: 22/02/2016

Ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Ngày đăng: 22/02/2016

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày đăng: 22/02/2016


Ngày đăng: 22/02/2016

Phê duyệt danh mục Dự án 2 - Chương trình "Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Ngày đăng: 22/02/2016

Nghị quyết về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp

Ngày đăng: 22/02/2016

Ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước

Ngày đăng: 22/02/2016

Một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ngày đăng: 22/02/2016

Giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu

Ngày đăng: 22/02/2016

Luật Doanh nghiệp

Ngày đăng: 22/02/2016

Giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015

Ngày đăng: 22/02/2016

Đẩy nhanh thực hiện các giải pháp và giải quyết các thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương

Ngày đăng: 22/02/2016

Triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày đăng: 22/02/2016

Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Ngày đăng: 22/02/2016

Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020

Ngày đăng: 22/02/2016

Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Ngày đăng: 22/02/2016

Ban hành Quy chế thí điểm chuyển đổi Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Ngày đăng: 22/02/2016

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước giai đoạn đến năm 2015

Ngày đăng: 22/02/2016

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước giai đoạn đến năm 2015

Ngày đăng: 22/02/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày đăng: 22/02/2016

Quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Ngày đăng: 22/02/2016

Đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

Ngày đăng: 22/02/2016

Quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ngày đăng: 22/02/2016

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày đăng: 22/02/2016

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

Ngày đăng: 26/11/2013

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Ngày đăng: 26/11/2013

Nghị định Quy định mức lương tối thiểu cùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Ngày đăng: 26/11/2013

Luật sửa đổi bổ sung điều 170 của Luật doanh nghiệp

Ngày đăng: 26/11/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày đăng: 27/05/2013

Nghị định Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Ngày đăng: 16/05/2013

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Ngày đăng: 15/05/2013

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

Ngày đăng: 15/05/2013

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Ngày đăng: 15/05/2013

Nghị định Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Ngày đăng: 15/05/2013

Nghị định Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yều cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

Ngày đăng: 08/04/2013


Ngày đăng: 08/04/2013


Ngày đăng: 08/04/2013


Ngày đăng: 08/04/2013


Ngày đăng: 14/01/2013

Ngày 09/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat